Adatkezelési tájékoztató

1. BEVEZETÉS

1.1. A Szolgáltató („Adatkezelő”) elkötelezett kliensei, illetve kliensei törvényes képviseletében eljáró személyek (pl. szülők) személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja kliensei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

1.2. A Szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólnak, és kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg személyes adatokat a Szolgáltató számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

1.3. Ez a tájékoztató az alábbiakat rögzíti:

 • milyen személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel az Adatkezelő a vele létrejövő kliensi kapcsolat keretében;
 • honnan szerzi be az Adatkezelő ezeket az adatokat;
 • mi tesz az Adatkezelő ezekkel az adatokkal;
 • hogyan tárolja az Adatkezelő ezeket az adatokat;
 • kiknek továbbítja / fedi fel az Adatkezelő ezeket az adatokat; és
 • hogyan felel meg az Adatkezelő az adatvédelmi szabályoknak.

1.4. Az adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.); 
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 1997. évi XLVII. törvény   az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről (Eüadat tv.)
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 
 • 2007. évi CXXXVI. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása meg-előzéséről és megakadályozásáról (Pmt.)

2. AZ ADATKEZELŐ/SZOLGÁLTATÓ

2.1. Neve: Őrzők Közhasznú Alapítvány a Tűzoltó utcai Daganatos és Leukémiás Gyermekekért

 • Székhely: 1094 Budapest, Tűzoltó utca 7-9.
 • Nyilvántartó hatóság megnevezése: Fővárosi Törvényszék
 • Nyilvántartási száma: 01-01-0000041
 • Adószám: 19017808-1-43
 • Elektronikus elérhetőség: orzok@orzokalapitvany.org 
 • Telefonos elérhetőség: +36 20 663-2275
 • Web: www.egyuttgyogyitunk.hu 

2.2. Ha bármilyen kérdése van az Adatkezelési Tájékoztatóval kapcsolatban, vagy, hogy az Adatkezelő miként kezeli a személyes adatait, illetve, ha gyakorolni kívánja az adatkezeléshez fűződő jogait azokhoz való hozzáférés, azok helyesbítése, korlátozása és törlése tekintetében, kérjük lépjen kapcsolatba velünk az alábbi e-mail címen: orzok@orzokalapitvany.org 

3. A GYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

3.1. Az Adatkezelő közvetlenül az érintettektől (pl. kliensek, ill. képviselőik) szerzi be az általa kezelt személyes adatokat. 

3.2. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

3.3. Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

3.4. Az Adatkezelő a következő típusú személyes adatokat gyűjti:

 • név, számlázási név
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • számlázási cím
 • jelszó
 • felhasználási név
 • IP cím

3.5. Az Adatkezelő egészségügyi adatot nem kezel, a Szolgáltatás igénybevételéhez nem szükséges egészségügyi adat megadása. Ennek megfelelően kérjük Önt, hogy egészségügyi adatot ne osszon meg velünk.

3.6. Az Adatkezelő internetes megjelenésére szolgáló Weboldal hozzáférést enged az Adatkezelőn kívül más személyek szolgáltatásira vonatkozó információkhoz is. Ezen honlap, illetve az itt feltüntetett harmadik személyek által végzett adatkezelési folyamatokkal kapcsolatban kérjük, tekintse meg az ezekre vonatkozó adatkezelési tájékoztatókat, ideértve az esetleges cookie tájékoztatókat is.

4. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA

4.1. A személyes adatokat az Adatkezelő az alábbi célokra használja fel:

 • kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás;
 • erre vonatkozó igény esetén tájékoztatás a Szolgáltatásról;
 • technikai segítségnyújtás a videóhívás létesítéséhez;
 • a lefoglalt online konzultáció teljesítése;
 • regisztráció és bejelentkezés;
 • az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásának az igazolása;
 • az Adatkezelő adminisztratív és jogi kötelezettségeinek teljesítése (pl. számlázás, számviteli kötelezettségek, bűncselekmények megelőzésével kapcsolatos jelentési kötelezettség), jogainak érvényesítése.

4.2. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintett a hozzájárulást az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatja, illetve élhet az adatkezeléssel kapcsolatos jogaival a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint.

4.3. Kizárólag 16 éves vagy idősebb gyermekek adhatják saját hozzájárulásukat. Tizenhat év alatti személyek esetén, a szülők, illetve a gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló személy hozzájárulására, illetve engedélyére van szükség.

4.4. A személyes adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, vagy a fent meghatározott időtartamig, illetve a vonatkozó jogszabály által előírt határidő lejártáig őrzi. Az Adatkezelő a személyes adatokat nem őrzi hosszabban, mint ami ahhoz szükséges, hogy az adatkezelés célja teljesüljön. A megőrzési időtartam meghatározásához az Adatkezelő figyelembe veszi a személyes adatok mennyiségét, természetét és érzékenységét, az adatkezelés célját és azt is, hogy ezeket a célokat az Adatkezelő egyéb eszközökkel is el tudja-e érni.

4.5. Az Adatkezelő csak ott kezel személyes adatokat, ahol erre jogalapja van. Személyes adatok kezelése az alábbi jogalapokon folyik:

a) Információ kéréssel, kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatkezelés:

A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő: az érintett a Szolgáltató által biztosított, számára elérhető módon egyeztethet a Szolgáltatóval a Szolgáltatásokról, a videóhívás lebonyolításának technikai feltételeiről és/vagy egyéb, kapcsolódó kérdésekről. A Szolgáltató részére a Weboldalon keresztül megadott adatok e-mailben jutnak el. Az érintett az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül a Szolgáltató vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja. Addig az időpontig, ameddig az érintett kifejezett hozzájáruló nyilatkozatot nem tesz, az adatkezelés jogalapja a Szolgáltató jogos érdeke.

Az adatkezelés a Szolgáltatásra vonatkozó Szerződés teljesítéséhez, információ nyújtásához, illetve az a Szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. (GDPR 6.cikk b) pont)

Az adatkezelés időtartama: a cél megvalósulásáig, de legfeljebb az adatok közlésétől számított 5 évig. Abban az esetben, ha az információ adáshoz valamilyen joghatás fűződik, a Szolgáltató az adatokat a mindenkori elévülési idő végéig kezeli.

b) Bejelentkezéssel és regisztrációval kapcsolatos adatkezelés:

A kezelt adatok köre: jelszó, e-mail cím

Az adatkezelés célja: a Kliens adatainak rögzítése, hozzáférés megadása és kapcsolattartás a Szolgáltatás igénybevételének a biztosítása céljából. Bejelentkezésnél további adatkezelési cél a Kliens azonosítása, adatok módosításának biztosítása.

A regisztrációs folyamatot a Kliens kezdeményezi az időpontfoglalást megelőzően. A regisztrációra a főoldalon található „Regisztráció” menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerül sor. Regisztrációt követően a rendszer a megadott elektronikus levélcímre visszaigazolást küld. Az ebben található linkre kattintva aktiválható a regisztráció.

A Szolgáltatás igénybevételéhez a Kliensnek a regisztráció során meg kell adnia a nevét, telefonszámát, lakcímét, e-mail címét és a számlázási adatait.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 3 évig. A Kliens bármikor ingyenesen megszüntetheti regisztrált státuszát. Ha a Kliens az orzok@orzokalapitvany.org e-mail címen kéri a regisztráció törlését, személyes adatai a regisztrált / bejelentkezői státuszhoz kapcsolódóan indokolatlan késedelem nélkül törlésre kerülnek.

c) A számlázáshoz, könyvvitelhez kapcsolódó adatkezelés:

A kezelt adatok köre: számlázási név, cím

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség, elsősorban a Számviteli törvény előírásainak teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk c) pont).

Az adatok megadása feltétele a Szerződés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén a Szolgáltató nem tudja teljesíteni a Szolgáltatást. Az elektronikus számlát elektronikusan küldjük meg a Kliens e-mail címére.

Az adatkezelés időtartama: 8 év

d) Panaszkezelés:

A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, lakcím, telefonszám

A Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy az érintett a Szolgáltató magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (e-mail, postai út) közölhesse.

Az adatok kezelésének a célja: az érintett és a panasz azonosítása, valamint a jogszabályi kötelezésből eredő adatok felvétele.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat: Az érintett a panaszát szóban vagy írásban közli a Szolgáltatóval. Amennyiben az érintett a panaszát szóban teszi meg, azt a Szolgáltató írásban rögzíti. A Szolgáltató a hozzá érkezett panaszt ésszerű határidőn belül, legkésőbb 30 napon belül kivizsgálja és megválaszolja.

Az adatkezelés időtartama: a Szolgáltató a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A.§ (7) bekezdése alapján a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig kezeli.

e) A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatos adatkezelés:

A kezelt adatok köre: az érintett IP címe, a hozzájárulás időpontja

A regisztráció során a Szolgáltató informatikai rendszere eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.

A Szolgáltató a fenti adatokat az adatkezelés megszűnését követő öt évig tartja nyilván.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget a Szolgáltató számára.

5. SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

5.1. Az Adatkezelő könyvelésének vezetésére külső partnert bízott meg. Az Adatkezelő a könyvviteli, számviteli tevékenység végzéséhez szükséges személyes adatokat a könyveléssel megbízott partnerének továbbítja, aki azokat ennek érdekében feldolgozza. Az adattovábbítás mindenkor az irányadó jogszabályi előírásoknak megfelelően történik.

5.2. Az adatkezelő számára könyvelési szolgáltatást végző partner:

 • Cégnév: Tripla Profit Kft.
 • Székhely: 1015 Budapest, Csalogány utca 12. C lház fszt.9.
 • E-mail: edit.bartal@gmail.com

5.3. Személyes adatait megoszthatjuk azon társaságokkal, amelyeket megbíztunk a webhelyeinken rögzített adatok feldolgozásával és/vagy a webhelyünknek, annak szolgáltatásainak vagy tartalmainak a jelen adatvédelmi nyilatkozattal összhangban történő üzemeltetésével, karbantartásával vagy kezelésével.

5.4. A regisztráció során megadott személyes adatokat a Szolgáltató által használt biztonságos szerveren tároljuk. A szervert a Dart Vader Bt. székhely: 3530 Miskolc, Kálvin János utca 1. A. ép. 3. em. 303., cégjegyzékszám: 05-06-011701, adószám: 20978941-1-05, e-mail cím: dartvaderbt@gmail.com ) üzemelteti. Az informatikai rendszer védelme érdekében ők tárolják a Weboldalra látogató felhasználók IP címeit. Amennyiben az adott IP címről nem történik semmilyen rosszindulatú tevékenység, azt a látogatástól számított 15 napon belül automatikusan törlik. A szerverüzemeltető semmilyen más személyes adathoz nem fér hozzá. 

5.5. A jelen tájékoztató célkitűzésének megfelelően, személyes adatait a következő külső felekkel is megoszthatjuk:

 • Tárhely szolgáltató: Zerris Informatikai Kft. (Székhelye: 2094 Nagykovácsi Fejér György utca 16/a., Cégjegyzékszáma: 13-09-313275, Adószáma: 24247898-2-13, Telefonos elérhetősége: +36 1 288 01 36, Fax: +36 1 288 01 37, Elektronikus elérhetősége: info@zerris.hu)
 • Webfejlesztési szolgáltatás: Dart Vader Bt. (székhely: 3530 Miskolc, Kálvin János utca 1. A. ép. 3. em. 303., cégjegyzékszám: 05-06-011701, adószám: 20978941-1-05, e-mail cím: dartvaderbt@gmail.com)
 • Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország
 • LinkedIn Ireland Unlimited Company (Levelezési cím: Legal Dept., Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland)
 • Instagram is Instagram LLC (1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, Egyesült Államok)
 • Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Adatkezelési esetkör: Google Analytics, Google AdWords, Google Ad Grants, Google Drive.)

5.6. Az Adatkezelő köteles személyes adatokat hatóságok és joghatósággal rendelkező bíróságok részére továbbítani, ha és amennyiben erre vonatkozó, jogszabályon alapuló hivatalos megkeresés érkezik hozzá.

5.7. Amennyiben az érintett a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót elfogadja, azzal egyúttal tudomásul veszi és egyetért azzal is, hogy személyes adatainak kezelése magában foglalja a személyes adatoknak az EGT-n kívül történő tárolását és az oda történő továbbítását is.

5.8. Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő által igénybe vett egyes adatfeldolgozók a személyes adatokat az Egyesült Államokban kezelik, az Adatkezelő ezennel megerősíti, hogy az általa igénybe vett adatfeldolgozók a hatályos EU-U.S. Privacy Shield (Adatvédelmi Pajzs) tanúsítvánnyal rendelkeznek, amely alapján az adatfeldolgozók biztosítják a személyes adatok megfelelő szintű védelmét. Az Adatkezelő megerősíti továbbá, hogy a tevékenysége során kezelt és feldolgozásra kerülő személyes adatok az adatfeldolgozók „Privacy Shield” tanúsítványainak védelme alá esnek. Amennyiben az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók nem tudják biztosítani az EU-U.S. Privacy Shield tanúsítvány érvényességét, vagy az EU-U.S. Privacy Shield tanúsítványt visszavonják, vagy hatályon kívül helyezik, az Adatkezelő és adatfeldolgozók kölcsönös megállapodásuk alapján az Európai Bizottság által jóváhagyott más átadási mechanizmusra hagyatkoznak.

6. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA ÉS AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

6.1. Az Adatkezelő az általa gyűjtött személyes adatokat számítógépes program útján, elektronikusan őrzi meg. A számítógépen rögzített adatok védelmét jelszavak és erre szolgáló megfelelő informatikai eszközök, szoftverek biztosítják, amelyek megfelelnek az adatbiztonság követelményeinek. Az Adatkezelő az informatikai rendszerét tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el. Az Adatkezelő minden hozzáférést egyedi jelszóval véd, melyet csak az adott projekten dolgozók ismernek. A regisztrált személyek (Kliens, Szakorvos) adataihoz csak a dedikált adminok férhetnek hozzá egyedi jelszavukkal.

6.2. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az Adatkezelő, ill. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

legyen.

6.3. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

6.4. Az Adatkezelő személyes adatokat a szerverén tárol.

6.5. A személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő, valamint azok a személyek férhetnek hozzá, akiknek az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint a személyes adatot továbbítja.

6.6. Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: biztosítja az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

6.7. Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

6.8. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens az Adatkezelő megítélése szerint valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről és közli a GDPR 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat.

7. SOCIAL MEDIA OLDALAK HASZNÁLATA

7.1. Facebook oldalaink használata:

A Szolgáltató a következő Facebook oldalakat működteti:

https://www.facebook.com/orzok/

https://www.facebook.com/groups/196941301119172/

https://www.facebook.com/groups/2052808874738744/

7.2. A Szolgáltató az Ön Facebookon megadott adatait nyilvános nézetben látja, így attól függ az általunk kezel adatok köre, hogy a Facebook beállítások menüpontban, mi az az információ, amit Ön nyilvánosnak megad. A Facebook beállítások menüpontban tudja korlátozni, hogy pl. fényképei, barátainak listája ne legyen hozzáférhető a nyilvánosnak megadott profilban. 

Facebook oldalunkon az alábbi tevékenységek kifejtése során találkozunk az Ön adataival:

 • követi az oldalunkat
 • likeolja az oldalunkat
 • kommenteli fényképeinket vagy postjainkat
 • review-t ír az oldalunkról
 • feltölt fényképet vagy egyebet az oldalunkra
 • privát üzenetet ír nekünk
 • látogatói postot helyez el az oldalunkon

7.3. A Szolgáltató minden esetben kizárólag a válaszadás céljából kezeli az Ön adatait Facebook felületen, az Ön adatai legyűjtésre nem kerülnek.

7.4. LinkedIn oldalaink használata

7.5. A Szolgáltató a következő LinkedIn oldalakat működteti:

www.linkedin.com/company/őrzők-alapítvány 

7.6. A Szolgáltató az Ön LinkedIn-en megadott adatait nyilvános nézetben látja (felhasználó név és fotó), így attól függ az általunk kezel adatok köre, hogy a beállítások menüpontban, mi az az információ, amit Ön nyilvánosnak megad. A beállítások menüpontban tudja korlátozni, hogy pl. fényképei, ne legyenek hozzáférhetők a nyilvánosnak megadott profilban. 

LinkedIn oldalunkon az alábbi tevékenységek kifejtése során találkozunk az Ön adataival:

 • követi az oldalunkat
 • likeolja fényképeinket
 • kommenteli fényképeinket vagy postjainkat
 • privát üzenetet ír nekünk

7.7. Társaságunk minden esetben kizárólag a válaszadás céljából kezeli az Ön adatait a LinkedIn felületen, az Ön adatai legyűjtésre nem kerülnek

7.8. Instagram oldalaink használata

7.9. A Szolgáltató a következő Instagram oldalakat működteti:

https://www.instagram.com/orzokalapitvany

8. COOKIE, WEBANALITIKA, SOCIAL MEDIA INTEGRÁCIÓ

8.1. A Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adat-csomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

8.2. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések.

8.3. Az adatkezelés jogalapja: statisztikai célú és célzott marketing célú adatkezelés és a megfelelő felhasználói élmény és a weboldal megfelelő működésének biztosítása (jogos érdek),és/vagy az érintett hozzájárulása.

8.4. A kezelt személyes adatok köre: IP cím.

8.5. Az Adatkezelő által üzemeltetett webhelyeinek html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi a Google Analytics szolgáltatás keretében.

8.6. Általánosságban véve munkamenet cookie-kat (amelyek egy böngésző munkamenetének végén megsemmisülnek) és állandó cookie-kat is használunk, amelyek az Ön eszközén maradva segítik, hogy emlékezzünk egyedi felhasználói beállításaira több böngészési munkameneten keresztül.

8.7. Az Adatkezelő a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat az Adatkezelő weboldaláról és egyéb internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak.

8.8. A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Eszközök/ Beállítások / Adatvédelem/ Előzmények/ Egyéni beállítások menüpontban tehetők meg.

8.9. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, analitikai mérések pontatlansága. Webhelyeink meglátogatásakor felugró ablakban az engedélyét kérjük a cookiek használatával kapcsolatban.

8.10. Google Analytics

a) Társaságunk webhelyei használhatják a Google Analytics szolgáltatást, amely a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) („Google“) webes elemzési szolgáltatása. A Google Analytics cookie-kat használ.

b) A Google Analytics általi cookie-használat keretében rögzítik az IP-címét. A webhely látogatóinak IP-címét azonban a tárolás vagy elemzés előtt lerövidítik, ezáltal anonimizálják, amennyiben ez technikailag lehetséges. Az anonimizálás után a személyes adat már elveszíti személyes adat jellegét.

c) Az anonimizálás az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség területén belül zajlik. Csak kivételes esetben kerül át a teljes IP-cím rövidítés céljából a Google egyesült államokbeli szerverére.

d) A Google Analytics cookie-jai által rögzített adatokat arra használjuk, hogy elemezzük a webhelyeink látogatóinak felhasználói viselkedését.

e) A Google nem egyesíti más adatokkal a Google Analytics szolgáltatáshoz kapcsolódóan a böngészője által átadott IP-címet.

f) A böngészőprogramjának megfelelő beállításaiban megtilthatja a Google Analytics-cookie-k tárolását. Ne feledje, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja használni a webhely egyes funkcióit.

g) Ezenkívül azt is megtilthatja, hogy a Google Analytics feldolgozza az adatait, amennyiben letölti és telepíti a következő hivatkozással elérhető böngészőmodult: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

9. ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

9.1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve   a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

9.2. Tájékoztatáshoz való jog:

a) Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. 

b) A tájékozódáshoz való jog írásban a II. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

9.3. Az érintett adataihoz való hozzáféréshez való joga:

a) Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférjen: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

9.4. Helyesbítés joga:

a) Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

9.5. Törléshez való jog:

a) Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdése szerinti információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

b) Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

9.6. Az adatkezelés korlátozásához való jog:

a) Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 • Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

9.7. Adathordozáshoz való jog:

a) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

9.8. Tiltakozás joga:

a) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

b) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen általános üzleti és fogyasztói kapcsolat érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzleti és fogyasztói kapcsolathoz kapcsolódik. A személyes adatok általános üzleti és fogyasztói kapcsolat érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

9.9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

a) Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely az érintettre nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

b) Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

 • az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy 
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

9.10. Visszavonás joga:

a) Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

9.11. Eljárási szabályok:

a) Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

b) A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

c) Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

d) Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

e) Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

f) Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

9.12. Bírósághoz fordulás joga:

a) Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

9.13. Adatvédelmi hatósági eljárás:

a) Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: 06.1.391.1400
 • Fax: 06.1.391.1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: http://www.naih.hu

10. KAPCSOLATFELVÉTEL

a) A jelen adatkezelési tájékoztatóval, valamint az Adatkezelő által folytatott adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseit a jelen tájékoztató II. pontjában megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken teheti fel.

11. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

a) A jelen Adatkezelési Tájékoztató időről időre módosulhat. A módosított Adatkezelési Tájékoztatót az Adatkezelő webhelyén közzéteszi. Kérjük, rendszeresen látogasson el ezen webhelyre, és kísérje figyelemmel az esetleges változásokat.

2020. január 01.